WHS vs Clinton Wrestling
MikeHixson1MikeHixson2MikeHixson3TacomaCopeland1TacomaCopeland2TacomaCopeland3TannerHawkins1TannerHawkins2